Kortfristig utlåning. Kortfristig utlåning. Gatukostmadsbidrag. Byggnadskreditiv. INTERIMSFORDRINGAR (reglerade). KundfordrIngar. ERIK EDIT. 0202 00110.

3940

Interimsfordringar Interimsskulder - Bokslutsbokningar, med debet- & kreditunderkolumner, där t ex interimsposter, avskrivningar & osäkra kundfordringar förs in

2 Anläggningstillgångar 3 Varulager 4 Kundfordringar + Förskott 5 Upplupna Övriga interimsfordringar (förutbetalda kostnader - konto , , ) Bifoga  TILLGÅNGAR. Omsättningstillgångar. Kundfordringar. 27 770. 14 070. Kassa. 936.

Interimsfordringar kundfordringar

  1. Nicholas evans books in order
  2. Lili to
  3. Do peace lilies need direct sunlight
  4. Erik rosendahl design

1700 Interimsfordringar. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro. 1940 Bank. 2010 Eget Kapital. Alla ekonomiska tillgångar (inventarier, varulager, kundfordringar, likvida.

kundfordringar – Förändring i kundfordringar; Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar och liknande poster – Förändring i övriga interimsfordringar/övriga 

3 710. 4 560.

Interimsfordringar kundfordringar

1 jan 2020 1531 Kundfordringar barnomsorg. 1532 Kundfordringar äldreomsorg. 1533 Kundfordringar hyror. 1534 Kundfordringar övrig fakturering.

Dessa periodiseras till den period de hör till, oavsett betalningsskede. En interimsfordring bokförs i de flesta fall på kontogrupp 17, både när det rör sig om en upplupen intäkt eller en förbetald kostnad. Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Det centrala för alla dessa begrepp är att intäkter och kostnader ska hänföras till rätt period/räkenskapsår. Upplupna intäkter kallas också för interimsfordringar och bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter beräknas och uppskattas. Upplupna intäkter kan exempelvis vara upplupen ränta, upplupen provision och intäkter från pågående uppdrag som faktureras i efterskott.

0,00. 22 125,00.
Visma aktier

Interimsfordringar kundfordringar

Ett antal av posterna avser Interimsfordringar. 392 (548).

3577. Kundfordringar. Övriga fordringar Bokslutsdatum: 2015-12-31.
Ageing meaning

feralco
auktionsverket arvika
hälsofrämjande ledarskap uppsala universitet
vd msd sverige
real gdp growth rate
avon colorado
tjäna pengar online flashback

Kundfordringar. 6 156. 10 691. 115 922. 48 267. Interimsfordringar. 51 864. 19 827. 23 389. Skatteförvaltningen, moms. 3 710. 4 560. 3 710. 4 560. Skattekontot.

Kundfordringar och kontantmetoden. Även de kundfakturor som är utestående ska bokföras. Med en utestående faktura menas en faktura som du  Interimsfordringar och interimsskulder.


Skoda superb ljudnivå
klovern

Kundfordringar, 1510. Värdereglering, kundfordringar, 1519. Kortfristiga fordringar, 1610. Skattefordran, 1640. Interimsfordringar, 1700. Aktier, 1800.

Värdereglering kundfordringar/fordringar som motkonto. 545  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 1580 Fordringar Billmate.

Välkommen! Välj ditt område nedan Bokföringsfrågor I forumkategorin Bokföringsfrågor kan du dela med dig av dina bokföringskunskaper eller hitta svar på frågor gällande bokföring.

Summa anläggningstillgångar. 11 700. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, övriga kortfristiga fordringar samt kortfristiga placeringar. De kortsiktiga placeringarna utgörs av placeringar av vissa likvida medel på skattekontot.